/ / АЙМГУУДААС АНХ УДАА БЭЛЭН БУС ТОРГУУЛИЙН МАШИН АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЛЭВ.

АЙМГУУДААС АНХ УДАА БЭЛЭН БУС ТОРГУУЛИЙН МАШИН АЖИЛЛУУЛЖ ЭХЛЭВ.

 

Булган аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн

хурлын тэргүүлэгчдийн тогтоол

 2015.02. 12                                             дугаар20                                          Булган сум

 Журам батлах тухай

 Монгол улсын засаг захиргаа ,нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 20.1.7, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 4 дүгээр бүлгийн 15 дугаар зүйлийн 15.1, 16 дугаар зүйлийн 16.2, 16.4, Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.3, 11 дүгээр зүйл, Засгийн газрын 2013 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 388 дугаар тогтоол, аймгийн цагдаагийн газрын 2015 оны  дугаар албан бичгээр өргөн мэдүүлсэн саналыг үндэслэн Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тэргүүлэгчдээс

ТОГТООХ нь:

  1. Булган аймгийн хэмжээнд цагдаагийн алба хаагчдын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, тэднийг чирэгдүүлэхгүй түргэн шуурхай үйлчлэх зорилгоор зөвхөн Булган аймгийн харьяат иргэдэд ” Бэлэн бус торгуулийн системийг нэвтрүүлэх журам”-ыг  хавсралт ёсоор баталсугай
  2. Энэ тогтоол батлагдсантай холбогдуулан Төрийн сангийн торгуулийн дансыг машинд суулгуулан банк, даатгал, цагдаагийн цахим сүлжээнд жолоочийн үнэмлэхний бүртгэлийг холбох ажлыг зохион байгуулахыг Цагдаагийн газар, /О.Ганбат/, Төрийн сан/ Батцогт/ , нарт зөвөлсүгэй
  3. Энэ журмыг 2015 оны 04-р сарын 01-ны өдрөөс эхлэн мөрдүүлж, хэрэгжилтийг хангуулан Аймгийн ИТХ-д хагас ,бүтэн жилээр танилцуулаж ажиллахыг ЦГ-н ХАБХТасаг / Д.Ууганбаяр/-т , даалгасугай

                          

                                        Дарга                                  Д.Батсайхан

 

                                                                      Аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын

тэргүүлэгчдийн 20-р тогтоолын хавсралт

Бэлэн бус торгуулийн систем нэвтрүүлэх түр журам

 Нэг: Нийтлэг үндэслэл

 1.1  Энэ журмын зорилго нь зөрчлийг хянан шийдвэрлэх эрх бүхий албан тушаалтнаас торгох шийтгэлийг ноогдуулахад бэлэн бус системийг нэвтрүүлэх, ногдуулсан шийдвэрийг биелүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.

1.2  Торгох шийтгэлийг ногдуулсан шимйдвэрийн биелэлтийг хангах ажиллагаа нь банк, даатгал, цагдаа, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, тээврийн хэрэгсэл, жолоочийн үнэмлэхний нэгдсэн цахим бүртгэлд тулгуурласан нэгдмэл тогтолцоотой уялдсан байна.

                                                      Хоёр: Бэлэн бус торгууль ногдуулах

 2.1 Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбогдсон хууль, дүрэм, журам зөрчсөн этгээдэд бэлэн бус торгууль ногдуулахад энэ журмын 1.2-т заасан нэгдсэн цахим системийг ашиглаж, зөрчил гаргасан этгээдийн талаар зохих мэдээллийг авах, гаргасан зөрчил, ногдуулсан шийтгэлийг бүртгэх, баримтжуулах, шийдвэрийг хэвлэж өгөх, шийдвэрийн биелэлтийг хянах нөхцлийг бүрдүүлсэн программ хангамж, төхөөрөмжийг хэрэглэнэ.

2.2 Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэгт заасан албан тшаалтан/ цаашид “Цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий ажилтан” гэх/ замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангахтай холбоотой хууль тогтоомж, дүрэм, журам зөрчсөн этгээдэд торгох шийдвэр/ шийтгэвэр, торгуулийн хуудас/-ийг цахим төхөөрөмж ашиглан хэвлэж өгнө.

2.3 Торгох шийдвэрийн хуудсанд цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий ажилтан гарын үсэг зурж, зөрчил гаргасан этгээдэд гардуулж өгөх эсхүүл тээврийн хэрэгслийн өмчлөгчийн хаягаар хүргүүлнэ.

2.4 Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 4,5 дахь хэсэгт заасан шаардлагыг хангасан торгох шийдвэрийн хуудсанд торгууль төлөх хугацаа, дансны дугаар болон лавлах утасны дугаар, цахим хаяг, торгуулийн хугацаандаа төлөөгүй тохиолдолд хүлээлгэх хариуцлагыг тусгасан байна.

2.5 Цагдаагийн байгууллагын эрх бүхий ажилтны зөрчилд ногдуулсан торгох шийдвэр нь замын хөдөлгөөний хяналтын төхөөрөмжид бүртгэгдсэн зөрчилд ногдуулсан шийдвэртэй давхцахгүй байна.

2.6 Цагдаагийн байгуулллагын эрх бүхий ажилтан торгох шийтгэл ногдуулахдаа жолоочийн жолоодох эрхийн үнэмлэх, тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээг хураахыг хориглоно.

                                        Гурав: Торгох шийтгэлд гомдол гаргах

 3.1  зөрчил гаргасан этгээд торгох шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл Захиргааны хариуцлагын тухай хуульд заасан журмын дагуу гомдол гаргах эрхтэй.

3.2  Цагдаагийн байгуулллагын эрх бүхий ажилтан нь Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуулийн 6,7,8 дугаар зүйлд заасны дагуу гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэж, хариуг мэдэгдэх үүрэгтэй.

3.3  Зөрчил гаргасан этгээд нь энэ зүйлийн 3.2-т заасны дагуу гаргасан шийдвэрийг эс зөвшөөрвөл шүүхэд гомдол гаргах эрхтэй.

3.4  Торгох шийдвэрт гомдол гаргах журам, түүнийг хүлээн авч шийдвэрлэх ажиллагааны талаарх мэдээллийг торгох шийдвэрийн хуудас болон 

www.torguuli.mn  цахим хуудсанд байрлуулна.

 

                                Дөрөв: Торгох шийдвэрийг биелүүлэх

           4.1 Зөрчил гаргасан этгээд нь ногдуулсан торгуулийг 15 хоногийн дотор          аймгийн төрийн сангийн дансанд төлөх үүрэгтэй.

           4.2 Торгуулийг тогтоосон хугацаанд төлөөгүй тохиолдол бүрт Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 32.2-т заасны дагуу 20,000 төгрөгөөр торгох арга хэмжээ авна.

           4.3 Торгуулийг тогтоосон хугацаанд төлөөгүйн улмаас энэ зүйлийн 4.2-т заасан хэмжээгээр 5-н удаа торгуулсан бол шүүхийн шийдвэр гаргуулж, тогтоол гүйцэтгэлийн журмаар албадан гаргуулна.

           4.4 Цагдаагийн байгууллагын хүсэлт гаргасанаар  дансны орлогыг баталгаажуулж цагдаагийн байгууллагад хүргүүлэх

            4.5 Энэхүү журмыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан арилжааны банкуудтай гэрээ байгуулан ажиллах

 

                                                 Тав: Торгох шийдвэрийн бүртгэл, тооцоо

           5.1 дор дурдсан тохиолдолд зөрчлийн бүртгэлээс хасна.Үүнд:

              5.1.1 Торгох шийдвэрийг хүчингүй бологсон

              5.1.2 Захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 6 дугаар зүйлд заасан нөхцөл байдал тогтоогдсон

             5.1.3  зөрчил гаргасан этгээд нь нас барсан бол

                                                       АИТХурал

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

NdpHI:
45.149.129.163
Medication information leaflet. Effects of Drug Abuse. <a href="https://lyricafor.top">buying lyrica without a prescription</a> in Canada All news about medicament. Read information now.
2021-04-26 11:27:31
JaniceDal:
45.149.129.163
cialis commercial <a href="https://mycialistabs.com/">tadalafil generic</a> does cialis lose effectiveness over time
2021-04-30 12:26:19
Tiffanyerund:
45.146.231.204
how long does cialis work <a href="https://toptadalafiltabs.com/">cheap cialis canada</a> where can i buy cialis
2021-05-03 18:48:33
Stellaruilm:
45.153.226.4
how do you write a song title in an essay <a href="https://topessaywriterfas.com/">college essay organizer</a> how to write a creative essay for college
2021-05-05 10:53:55
RebeccaMuh:
45.153.226.4
essaywritinginau.com/essay-writing-service-in-australia/ <a href="http://writemyessayslfd.com/">what to write an essay on</a> quotes about writing essays
2021-05-07 02:21:26
FrancesEluse:
212.60.7.170
buy viagra online <a href="https://mrviagrashop.com">sildenafil generic</a> generic for viagra
2021-05-07 10:55:50
Martinatop:
45.146.231.204
viagra generic <a href="https://mysildenafilkr.com/">sildenafil</a> womens viagra
2021-05-08 00:18:07
NzaCH:
45.153.226.4
caregiver resume <a href="http://coverletterforresumetop.com/">coverletterforresumetop.com</a> pharmacist resume
2021-05-12 06:39:58
KathrynRek:
5.8.51.134
cialis generic <a href="http://tadalafilled.com/">http://tadalafilled.com/</a> buying cialis cheap
2021-05-12 12:58:17
OkjHF:
45.153.226.4
cover letters for jobs <a href="https://writingacoverletteronline.com/">writingacoverletteronline.com</a> application cover letter
2021-05-13 07:03:59
XykVF:
45.153.226.4
viagra on steroids <a href="https://edviagramaster.net/">20mg sildenafil</a> low price viagra
2021-05-14 05:11:44
LuyFX:
5.8.51.134
viagra 100mg <a href="https://sildenafilviagratop.com">viagra pills</a> roman sildenafil
2021-05-16 01:19:14
JjhAB:
45.146.231.204
cialis from canada <a href="https://cialisortadalafil.com/">teva tadalafil</a> cialis without a prescription
2021-05-16 02:23:44
OcoJU:
45.146.231.204
cialis price walmart <a href="https://topcialistabs.com/">tadalafil</a> how long does cialis stay in your system
2021-05-17 05:04:49
DosiucK:
45.11.20.130
sunday school community service essay <a href="https://englishessayblog.com/">research paper outline help</a> tips for school of foreign service essay
2022-03-25 21:56:14
Xdfspn:
45.146.26.31
sildenafil 100mg pill - <a href="https://bestusasild.com/">buy sildenafil 100mg generic</a> viagra tablets
2022-05-05 09:52:47
Fpvkmm:
45.146.26.129
cheap prednisolone pills - <a href="https://prednisolonex.store/">order prednisolone 5mg sale</a> tadalafil usa
2022-05-07 14:46:25
Mvnsxu:
45.146.26.63
order generic augmentin 375mg - <a href="https://flagylgn.store/">purchase tadalafil pills</a> cialis 20mg drug
2022-05-10 01:36:18
Omwswo:
45.146.26.40
buy generic bactrim 480mg - <a href="https://xsildenafil.store/">sildenafil 100mg without prescription</a> viagra australia
2022-05-12 14:27:16
Kupxnr:
45.146.26.101
cephalexin 125mg pills - <a href="https://xerythromycin.store/">order erythromycin generic</a> erythromycin 500mg tablet
2022-05-14 22:37:21
Kodyni:
45.146.26.90
order fildena 100mg for sale - <a href="https://xnolvadex.quest/">nolvadex 20mg uk</a> ivermectin 6mg stromectol
2022-05-17 02:20:53
Qhocdq:
45.146.26.127
buy rhinocort online cheap - <a href="https://xbudesonide.quest/">budesonide without prescription</a> order antabuse 250mg generic
2022-05-18 14:01:46
Ivtnja:
45.146.26.65
cefuroxime 250mg uk - <a href="https://xcialis.store/">order cialis 20mg online</a> cialis mail order
2022-05-20 01:29:07
Urmypz:
45.146.26.127
ampicillin 500mg canada - <a href="https://ciproflox.store/">purchase cipro sale</a> cialis over the counter
2022-05-21 12:27:26
Noaupn:
45.146.26.49
amoxicillin medication - <a href="https://levitragn.store/">vardenafil 10mg generic</a> vardenafil for sale online
2022-05-23 12:06:09
Djxhfr:
45.146.26.118
ivermectin lotion cost - <a href="https://vardenafilxn.store/">order levitra 10mg without prescription</a> levitra price
2022-05-25 00:53:46
Ccwjfb:
45.146.26.44
buy doxycycline 100mg - <a href="https://edponlines.com/">cialis 10mg brand</a> cialis 40mg drug
2022-05-26 11:54:28
Aptcwg:
45.146.26.49
cialis prices - <a href="https://provigpill.store/">buy generic modafinil 100mg</a> cost modafinil 100mg
2022-05-28 08:48:46
Lzdwtm:
45.146.26.93
order generic deltasone - <a href="https://accutanpll.com/">order isotretinoin 20mg sale</a> order isotretinoin 20mg online
2022-05-29 18:00:59
Khsyij:
45.146.26.10
buy amoxicillin 250mg for sale - <a href="https://azithromycpl.com/">zithromax generic</a> female viagra
2022-05-31 02:59:45
Wkwevb:
45.146.26.73
prednisolone 20mg cheap - <a href="https://predsolone.store/">order prednisolone 40mg online</a> buy sildenafil 100mg generic
2022-06-01 14:52:22
Sosphu:
45.146.26.17
furosemide online order - <a href="https://doxycyclinet.com/">doxycycline 200mg sale</a> ivermectin cream uk
2022-06-03 06:51:31
Amfqxm:
45.146.26.49
hydroxychloroquine 400mg without prescription - <a href="https://baricitinib.store/">order baricitinib 4mg online</a> baricitinib online buy
2022-06-04 22:31:46
Fhddjy:
45.146.26.31
metformin 500mg oral - <a href="https://atorvastatin.store/">lipitor 80mg uk</a> norvasc cheap
2022-06-06 11:51:38
Ygvlsx:
95.55.250.238
lisinopril 10mg oral - <a href="https://atenololxp.com/">cheap tenormin 50mg</a> buy atenolol generic
2022-06-08 01:25:15
Rmaiwv:
45.146.26.41
order levitra online cheap - <a href="https://clomiphene.store/">clomid generic</a> order clomiphene 50mg generic
2022-06-09 12:47:01
Qbyrsy:
45.146.26.11
buy albuterol online - <a href="https://albuterola.store/">order albuterol for sale</a> order dapoxetine 60mg online cheap
2022-06-11 04:24:13
Kisuwz:
45.146.26.109
buy levothyroxine online - <a href="https://desloratadi.store/">clarinex pill</a> plaquenil 400mg ca
2022-06-12 16:03:32
Jhinjr:
45.146.26.36
buy cialis sale - <a href="https://sildefix.com/">viagra 200mg price</a> viagra 100mg cheap
2022-06-14 03:42:40
Nkruep:
45.146.26.56
buy deltasone 5mg generic - <a href="https://accutaix.com/">buy accutane singapore</a> cheap amoxil generic
2022-06-15 23:50:53
Hgtncu:
45.146.26.67
generic diltiazem - <a href="https://xgabapentin.com/">buy neurontin 100mg pill</a> neurontin 600mg generic
2022-06-17 01:32:43
Ipuzex:
45.146.26.109
furosemide over the counter - <a href="https://xfurosemide.com/">brand furosemide</a> generic doxycycline 100mg
2022-06-18 01:10:31
Bxoswq:
45.146.26.50
order cenforce 50mg without prescription - <a href="https://xrosuvastatin.com/">crestor 20mg generic</a> buy domperidone 10mg without prescription
2022-06-19 04:04:52
Ibpfij:
45.146.26.46
purchase sildenafil online cheap - <a href="https://rsildenafilr.com/">sildenafil drug</a> cialis mail order usa
2022-06-20 13:37:59
Merbtm:
45.146.26.106
buy modafinil 100mg pills - <a href="https://prednispill.com/">prednisone 40mg ca</a> buy budesonide generic
2022-06-22 01:17:48
Kuuuhx:
45.146.26.119
buy accutane 20mg pills - <a href="https://rtetracycline.com/">tetracycline pill</a> buy tetracycline 500mg
2022-06-23 19:25:26
Brubkv:
45.146.26.31
flexeril for sale - <a href="https://rpropranolol.com/">propranolol over the counter</a> inderal 10mg pills
2022-06-25 12:02:59
Gzxilv:
45.146.26.46
buy clopidogrel 150mg online cheap - <a href="https://rclopidogrel.com/">plavix 75mg ca</a> reglan 20mg over the counter
2022-06-27 05:33:07
Tqkvju:
45.146.26.44
losartan 25mg pill - <a href="https://losartann.com/">cozaar pill</a> promethazine drug
2022-06-28 22:35:00
Ecoexg:
45.146.26.122
buy levaquin 250mg online cheap - <a href="https://rcialipll.com/">generic cialis 20mg</a> tadalafil 10mg over the counter
2022-07-01 02:57:18
Xyqpzv:
45.146.26.42
buy cialis 5mg pill - <a href="https://meloxicamr.com/">meloxicam 7.5mg ca</a> buy tamsulosin 0.4mg sale
2022-07-02 16:58:12
Nqcqhd:
45.146.26.114
zofran 4mg cost - <a href="https://spironolactoner.com/">buy aldactone 25mg online cheap</a> purchase valacyclovir
2022-07-04 16:39:38
Bnwbju:
45.146.26.42
buy propecia 5mg without prescription - <a href="https://ampicillinmd.com/">ampicillin over the counter</a> cipro 1000mg without prescription
2022-07-07 09:57:58
Nfjcmy:
45.146.26.42
metronidazole generic - <a href="https://augmepl.com/">clavulanate us</a> order cephalexin generic
2022-07-08 18:23:16
Vgqnnj:
45.146.26.76
fildena order online - <a href="https://fildenapl.com/">generic sildenafil 100mg</a> usa viagra overnight
2022-07-09 22:44:36
Pdxnpi:
45.146.26.95
mens erection pills - <a href="https://sildenfr.com/">sildenafil 200mg sans ordonnance en pharmacie</a> viagra 200mg kaufen ohne rezept
2022-07-11 06:59:26
Yaiafj:
45.146.26.38
purchase prednisone for sale - <a href="https://isotretinoint.com/">cost accutane 20mg</a> buy prednisolone 40mg online cheap
2022-07-12 17:51:53
Svtlyf:
45.146.26.49
buy gabapentin 100mg generic - <a href="https://gdoxycycline.com/">oral doxycycline 200mg</a> cost of stromectol medication
2022-07-14 08:28:31
Imfaoy:
45.146.26.94
buy plaquenil online cheap - <a href="https://viagsildef.com/">sildenafil over the counter</a> order cenforce 50mg pill
2022-07-16 04:41:21
Jwgizj:
45.146.26.22
purchase baricitinib online cheap - <a href="https://amlodipinef.com/">amlodipine 10mg brand</a> lisinopril 2.5mg cost
2022-07-18 03:26:43
Sbldel:
45.146.26.41
order generic prilosec <a href="https://methylpre.com/">buy methylprednisolone usa</a> buy medrol 16 mg online
2022-07-19 01:36:58
Idoixy:
45.146.26.67
academic writing service <a href="https://ventohe.com/">albuterol 2mg over the counter</a> order generic clarinex 5mg
2022-07-19 17:08:56
Fdfrbs:
45.146.26.114
buy priligy <a href="https://levothyroxins.com/">purchase synthroid without prescription</a> purchase zyloprim without prescription
2022-07-20 11:41:52
Vuelyq:
45.146.26.2
viagra next day delivery usa <a href="https://edtadalp.com/">cialis 20mg over the counter</a> order generic cialis 10mg
2022-07-21 16:38:47
Pbjqyz:
45.146.26.31
order zetia 10mg online cheap <a href="https://ezetimibels.com/">order zetia</a> order motilium 10mg pill
2022-07-23 14:11:53
Eyowjk:
45.146.26.41
flexeril ca <a href="https://clopidogrely.com/">plavix usa</a> clopidogrel 150mg without prescription
2022-07-25 03:02:17
Iqwvff:
45.146.26.57
order methotrexate 10mg for sale <a href="https://methotrexatey.com/">buy methotrexate 5mg generic</a> metoclopramide 10mg tablet
2022-07-26 13:08:36
Idqhlu:
45.146.26.25
sildenafil professional <a href="https://edspill.com/">free samples of ed pills</a> oral prednisone 5mg
2022-07-27 20:54:00
Rxjkqj:
45.146.26.38
buy isotretinoin 40mg without prescription <a href="https://amoxicipls.com/">amoxicillin 1000mg sale</a> order sildenafil 50mg pills
2022-07-29 04:16:39
Udlvre:
45.146.26.106
sildenafil 200 mg <a href="https://estracpl.com/">estradiol 1mg pills</a> cozaar 25mg cheap
2022-07-30 15:58:47
Zuxqkg:
45.146.26.44
buy esomeprazole without prescription <a href="https://sidenafilppl.com/">viagra for men</a> buy cialis 10mg for sale
2022-07-31 23:21:13
Nrufse:
45.146.26.129
cialis 5mg pill <a href="https://dutasteridel.com/">order avodart pill</a> purchase dutasteride online
2022-08-02 06:17:41
Gipbgu:
45.146.26.41
zantac 300mg oral <a href="https://celecoxibp.com/">celecoxib 200mg pill</a> buy tamsulosin 0.4mg pill
2022-08-03 12:57:26
Udjrhr:
45.146.26.95
order ondansetron generic <a href="https://zofrapl.com/">order zofran without prescription</a> propecia for sale online
2022-08-04 19:34:20
Rvqhnk:
45.146.26.67
diflucan tablet <a href="https://sildedpill.com/">sildenafil 20mg</a> viagra 50mg
2022-08-06 15:09:20
Ghvvsl:
45.146.26.57
cialis online <a href="https://sildenedpill.com/">sildenafil 25mg price</a> viagra 50mg cheap
2022-08-07 21:29:18
Geuubg:
95.55.250.238
zithromax 500mg canada <a href="https://azithromycinl.com/">oral azithromycin 250mg</a> oral glucophage 1000mg
2022-08-09 03:39:57
Zvheim:
95.55.250.238
flagyl canada <a href="https://cephalexinln.com/">oral cephalexin 500mg</a> cost glucophage 1000mg
2022-08-10 09:50:18
Jhofuz:
45.146.26.33
cleocin medication <a href="https://tamoxifenc.com/">buy nolvadex 10mg pills</a> budesonide medication
2022-08-11 18:09:36
Wnhere:
45.146.26.57
oral cefuroxime <a href="https://rtadalafilpl.com/">cialis cost</a> tadalafil 5 mg tablet
2022-08-13 05:54:09
Orcshu:
45.146.26.118
viagra for men over 50 <a href="https://ctadalafilc.com/">buy cialis 10mg without prescription</a> tadalafil 40mg over the counter
2022-08-14 12:19:23
Fzngvl:
45.146.26.49
ivermectin 12mg tablet <a href="https://prazosinxl.com/">buy prazosin 1mg generic</a> retin gel canada
2022-08-15 18:51:14
Hnrfpj:
45.146.26.2
tadalis usa <a href="https://avanafills.com/">avana order online</a> diclofenac price
2022-08-17 05:23:28
Vdyiqx:
45.146.26.35
purchase indocin without prescription <a href="https://terbinafines.com/">terbinafine for sale</a> order trimox 500mg generic
2022-08-18 11:33:01
Cfuzpg:
45.146.26.129
purchase anastrozole online <a href="https://erecialist.com/">Us cialis sales</a> cialis from canada
2022-08-20 00:11:05
Ggudpt:
45.146.26.43
oral clonidine 0.1mg <a href="https://meclizinel.com/">buy meclizine 25 mg generic</a> order antivert 25 mg for sale
2022-08-20 20:19:47
Mtolph:
45.146.26.43
order minocycline for sale <a href="https://terazosinpl.com/">buy hytrin 5mg sale</a> order generic leflunomide
2022-08-21 15:47:41
Pnfjns:
45.146.26.33
cost azulfidine 500 mg <a href="https://olmesartanl.com/">olmesartan 20mg uk</a> order depakote 250mg generic
2022-08-22 11:21:09
Efiune:
45.146.26.119
isosorbide 20mg uk <a href="https://isosorbider.com/">buy imdur 20mg pills</a> order atenolol 50mg online cheap
2022-08-23 07:01:20
Xwxmwz:
45.146.26.61
casino online usa <a href="https://dloratadine.com/">loratadine 10mg tablet</a> misoprostol over the counter
2022-08-26 14:07:23
Lkabze:
45.146.26.66
orlistat us <a href="https://cyclobenzapx.com/">order cyclobenzaprine generic</a> buy lioresal generic
2022-08-27 19:26:01
Lvyzxj:
45.146.26.56
buy tizanidine for sale <a href="https://xketorolac.com/">oral toradol</a> reglan pills
2022-08-29 00:05:59
Izybjv:
45.146.26.114
viagra tablet <a href="https://tadalafored.com/">cost tadalafil 10mg</a> order tadalafil 20mg sale
2022-08-30 04:59:43
Ehifmw:
45.146.26.17
casino moons online casino <a href="https://edgnkpl.com/">best natural ed pills</a> my best friend essay writing
2022-08-31 09:20:44
Jorklm:
45.146.26.114
paper writing online <a href="https://onecialplx.com/">brand tadalafil</a> tadalafil oral
2022-09-02 07:00:42
Fxptso:
45.146.26.63
imuran 25mg us <a href="https://azathioprinen.com/">azathioprine 25mg cheap</a> order micardis pills
2022-09-03 10:39:03
Gtkrsw:
45.146.26.50
buy molnupiravir 200 mg generic <a href="https://lansoprazolexs.com/">buy prevacid 30mg pills</a> prevacid 30mg pill
2022-09-04 13:40:42
Mwkpvb:
45.146.26.114
buy salbutamol 100mcg <a href="https://nifedipinel.com/">adalat 30mg cost</a> order phenazopyridine 200mg pills
2022-09-05 17:15:38
Pkonkp:
45.146.26.11
diamox 250 mg pill <a href="https://amantadinet.com/">buy amantadine generic</a> singulair 10mg cheap
2022-09-06 22:24:54
Tfbmpr:
45.146.26.90
buy cialis 20mg without prescription <a href="https://isotrettane.com/">buy isotretinoin 10mg generic</a> buy prednisone 20mg sale
2022-09-08 10:46:57
Llyrhd:
45.146.26.19
azithromycin price <a href="https://prednisolonesx.com/">purchase prednisolone</a> buy prednisolone generic
2022-09-09 15:18:33
Kpubvi:
95.55.250.238
doxycycline for sale <a href="https://buybaricitinib.com/">buy baricitinib online cheap</a> ivermectin 12
2022-09-10 21:31:26
Ezeqxk:
45.146.26.114
lopressor 50mg ca <a href="https://buymedropll.com/">medrol us</a> order levitra pill
2022-09-11 23:45:54
Pvmtss:
45.146.26.17
albuterol pill <a href="https://buyventolsp.com/">ventolin inhalator canada</a> cost aristocort 4mg
2022-09-13 09:25:33
Swdjtu:
45.146.26.81
zovirax pills <a href="https://buysacyclovir.com/">acyclovir 400mg sale</a> buy perindopril 8mg online
2022-09-15 05:02:25
Qxetmy:
45.146.26.106
fexofenadine 180mg sale <a href="https://xfexofenadine.com/">order fexofenadine 180mg sale</a> order generic paracetamol 500mg
2022-09-16 13:57:20
Gvsqmj:
45.146.26.61
trileptal 600mg tablet <a href="https://ursodiolx.com/">buy urso sale</a> rosuvastatin 20mg cost
2022-09-17 22:02:00
Dqdjus:
45.146.26.40
order ezetimibe online <a href="https://aezetimibe.com/">zetia us</a> brand baclofen 25mg
2022-09-19 04:32:49
Henuiv:
45.146.26.74
cost tizanidine <a href="https://edbestpl.com/">buy tadalafil tablets</a> tadalafil without prescription
2022-09-20 11:13:41
Cbyqcb:
45.146.26.66
lipitor 10mg usa <a href="https://atenololn.com/">tenormin price</a> pregabalin 150mg pill
2022-09-21 14:17:16
Aisxpz:
45.146.26.44
tacrolimus online order <a href="https://labetalolc.com/">labetalol 100 mg oral</a> tricor without prescription
2022-09-25 03:40:40
Jocsby:
45.146.26.66
colchicine medication <a href="https://acolchicine.com/">buy colchicine 0.5mg without prescription</a> generic clopidogrel 75mg
2022-09-26 03:43:21
Juftan:
45.146.26.31
buy oxybutynin 5mg online cheap <a href="https://nitrofurantoiny.com/">furadantin 100mg without prescription</a> purchase furadantin generic
2022-09-28 17:46:08
Dskctg:
45.146.26.22
order motrin online cheap <a href="https://calcitriolc.com/">rocaltrol cost</a> order calcitriol pills
2022-09-30 01:10:32
Picdzj:
45.146.26.81
order bupropion 150mg for sale <a href="https://gketorolac.com/">cheap ketorolac</a> brand sildenafil 100mg
2022-10-01 07:01:27
Tlcapm:
45.146.26.11
order bupropion 150 mg for sale <a href="https://xgsildenafil.com/">free shipping viagra</a> sildenafil mail order us
2022-10-01 14:02:56
Dyqycp:
45.146.26.99
methotrexate 10mg pill <a href="https://abwarfarin.com/">cheap warfarin 2mg</a> cozaar tablet
2022-10-02 12:31:57
Nsfnda:
45.146.26.35
buy esomeprazole 20mg for sale <a href="https://aesomeprazole.com/">order generic esomeprazole 20mg</a> brand imitrex
2022-10-04 12:57:53
Wplpqt:
45.146.26.35
purchase levofloxacin <a href="https://adutasteride.com/">buy dutasteride for sale</a> zantac 150mg usa
2022-10-05 21:52:16
Vwehbw:
45.146.26.11
buy meloxicam 7.5mg generic <a href="https://acelecoxib.com/">buy celecoxib 100mg pill</a> order flomax sale
2022-10-07 02:56:39
Kxbfgi:
45.146.26.109
order zofran 4mg online <a href="https://aspironolactone.com/">order spironolactone 100mg online cheap</a> purchase zocor
2022-10-09 23:11:35
Kzgeuv:
45.146.26.33
valacyclovir oral <a href="https://diflucpl.com/">buy diflucan sale</a> diflucan generic
2022-10-11 03:54:03
Ughaqa:
45.146.26.99
buy generic acillin <a href="https://ametronidazole.com/">flagyl 200mg us</a> buy metronidazole 200mg generic
2022-10-12 05:22:49
Zrauna:
45.146.26.65
augmentin price <a href="https://augmenpill.com/">buy clavulanate pill</a> brand sulfamethoxazole
2022-10-13 06:24:19
Vunewy:
45.146.26.43
cost cephalexin <a href="https://erythromycinea.com/">buy generic erythromycin 500mg</a> erythromycin 500mg uk
2022-10-15 11:53:29
Jyzvhs:
45.146.26.38
fildena sale <a href="https://atamoxifenb.com/">order nolvadex 20mg generic</a> order budesonide pills
2022-10-16 13:45:38
Nioqzd:
45.146.26.84
order ceftin 250mg online cheap <a href="https://acefuroxime.com/">purchase ceftin generic</a> methocarbamol 500mg usa
2022-10-17 16:11:41
Reaeuf:
45.146.26.74
trazodone 50mg canada <a href="https://trazodonecp.com/">purchase trazodone pill</a> sildenafil 50 mg
2022-10-18 18:28:34
Xpdbfj:
45.146.26.16
cialis 20mg cost <a href="https://edfstp.com/">buy ed pills online</a> tadalafil 40mg canada
2022-10-19 18:02:42
Voevvg:
45.146.26.19
glucophage price <a href="https://amlodpis.com/">buy amlodipine pills</a> buy amlodipine 10mg sale
2022-10-21 02:41:33
Drcpzu:
45.146.26.114
lisinopril canada <a href="https://atenolpli.com/">buy atenolol online cheap</a> buy atenolol 100mg online
2022-10-22 05:14:46
Dcycqa:
45.146.26.2
desloratadine usa <a href="https://diltials.com/">cost diltiazem</a> loratadine over the counter
2022-10-24 02:06:11
Qhogkq:
45.146.26.73
toradol over the counter <a href="https://celebxlpl.com/">generic celebrex</a> cozaar online buy
2022-10-25 04:47:59
Zeveni:
45.146.26.66
altace 10mg price <a href="https://arcoxpl.com/">buy arcoxia 120mg online cheap</a> glimepiride canada
2022-10-26 05:22:38
Ubjrof:
45.146.26.122
mesalamine 400mg generic <a href="https://asacopl.com/">order asacol 800mg sale</a> brand amiodarone
2022-10-27 05:54:41
Tovrkr:
45.146.26.43
carvedilol without prescription <a href="https://ditropal.com/">order oxybutynin 2.5mg online</a> buy elavil for sale
2022-10-28 08:13:07
Pvzegw:
45.146.26.114
nitrofurantoin us <a href="https://fosamalp.com/">alendronate 35mg cost</a> order ibuprofen 400mg online
2022-10-29 13:08:10
Zzgsco:
45.146.26.82
purchase remeron for sale <a href="https://paroxetn.com/">paroxetine 10mg sale</a> pamelor 25mg generic
2022-10-30 16:09:10
Twmxrx:
45.146.26.35
buy fenofibrate online <a href="https://trileptn.com/">trileptal 300mg usa</a> uroxatral 10 mg uk
2022-11-01 14:50:09
Kdkvpu:
45.146.26.57
cialis tablet <a href="https://silasvia.com/">order sildenafil 100mg online cheap</a> cheap viagra without prescription
2022-11-03 08:14:35
Ipigyx:
45.146.26.101
buy cialis <a href="https://pllfored.com/">buy ed pills gb</a> purchase provigil sale
2022-11-05 03:17:23
Gqqlzc:
45.146.26.67
buy deltasone 5mg without prescription <a href="https://accutarsx.com/">buy accutane</a> buy generic amoxicillin
2022-11-06 23:54:33
Uzndri:
45.146.26.84
order zithromax online <a href="https://azithromn.com/">buy zithromax sale</a> buy gabapentin 800mg online cheap
2022-11-08 20:25:01
Pfdphu:
45.146.26.22
oral lasix 100mg <a href="https://doxycycin.com/">generic doxycycline 200mg</a> ivermectina 6mg
2022-11-09 23:27:48
Baciqu:
45.146.26.94
purchase plaquenil generic <a href="https://glucop.com/">buy metformin generic</a> how much is ivermectin
2022-11-11 02:18:03
Nniydw:
45.146.26.101
atorvastatin oral <a href="https://seviaged.com/">cost sildenafil 50mg</a> sildenafil 50mg usa
2022-11-12 09:29:47
Xxquzp:
45.146.26.46
order lisinopril generic <a href="https://spcialed.com/">where to buy cialis</a> order tadalafil 5mg pills
2022-11-13 12:10:16
Qmfnzc:
45.146.26.46
buy metoprolol 50mg online cheap <a href="https://blevitrapol.com/">levitra 20mg ca</a> methylprednisolone us
2022-11-14 15:07:52
Whublv:
45.146.26.84
clomid 50mg oral <a href="https://preglyri.com/">order pregabalin 150mg generic</a> pregabalin 75mg drug
2022-11-15 19:11:56
Zfxzeo:
45.146.26.22
aristocort buy online <a href="https://gvaristoc.com/">triamcinolone uk</a> cheap dapoxetine
2022-11-17 02:04:11
Hrnwmt:
45.146.26.43
misoprostol pills <a href="https://bsynthroc.com/">synthroid 150mcg generic</a> brand synthroid 75mcg
2022-11-18 19:40:12
Ncbblr:
45.146.26.99
acyclovir for sale <a href="https://xyacyclov.com/">zovirax 800mg drug</a> buy allopurinol 300mg generic
2022-11-20 18:43:38
Fciedt:
45.146.26.15
rosuvastatin 10mg ca <a href="https://plmotiliu.com/">domperidone 10mg for sale</a> tetracycline 250mg canada
2022-11-22 16:22:18
Pwuxsh:
45.146.26.73
baclofen 10mg ca <a href="https://edbstpll.com/">sildenafil india</a> sildenafil 50mg without prescription
2022-11-24 11:58:49
Lantmv:
45.146.26.106
cialis 5mg cheap <a href="https://gntoradoplls.com/">toradol for sale online</a> toradol oral
2022-11-26 21:24:01
Qfpdtd:
45.146.26.40
order colchicine 0.5mg for sale <a href="https://gncolchicin.com/">colchicine 0.5mg sale</a> order methotrexate without prescription
2022-11-29 03:20:16
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
  • 2021-01-05
Эрэн сурвалжилж байна